Home > Uncategorized > เปลือกหอยกับเร่ืองราวในอดีต

เปลือกหอยกับเร่ืองราวในอดีต

จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีเขาโต๊ะช่องมาเป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์ เราได้พบหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุหลากหลายอย่างด้วยกัน อาทิ เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน กระดูกสัตว์ ถ่าน เปลือกหอย เป็นต้น

เปลือกหอย เป็นหลักฐานประเภทนิเวศวัตถุอันหนึ่ง ที่พบมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้

จากการทำงานที่หลุมขุดค้น A (Trench A) ในวันนี้ ได้พบเปลือกหอยเป็นจำนวนมาก ทั้งหอยฝาเดียว (Gastropod) และหอยสองฝา (Bivalved) โดยมีทั้งที่กองเป็นกลุ่มและกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่หลุมขุดค้น

เปลือกหอย สามารถบอกเรื่องราวอะไรในอดีตได้บ้าง?

โดยทั่วไปแล้วหลักฐานประเภทนิเวศวัตถุ ได้แก่ กระดูกสัตว์ เปลือกหอย ละอองเรณู เป็นต้น สามารถนำไปวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้หลายอย่าง เช่น อาหารการกินของคนในสมัยนั้น พฤติกรรมการหาอาหารของคน หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น การติดต่อกับชุมชนอื่น พิธีกรรม ฯลฯ รวมทั้งยังสามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ในอดีตได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับเปลือกหอยที่พบในแหล่งโบราณคดีเขาโต๊ะช่อง ที่ทำให้เราสันนิษฐานในระดับเบื้องต้นได้ว่าในสมัยอดีต ณ บริเวณพื้นที่แห่งนี้น่าจะมีสภาพแวดล้อมแบบป่าชายเลนและป่าเขาหินปูน ที่มีแนวเขาหินปูนและถ้ำ เนื่องจากหอยฝาเดียวเหล่านี้ต้องอาศัยสารหินปูนในการสร้างเปลือก ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นี้ในปัจจุบัน ที่มีแนวเขาหินปูนและถ้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถอนุมานต่อไปได้ว่าหอยที่เราพบเหล่านี้ น่าจะเป็นหอยในพื้นถิ่น ไม่ใช่หอยที่นำมาจากที่อื่น

ส่วนในด้านอาหารการกินนั้น ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากยังไม่ทราบว่าหอยที่พบนั้นเป็นหอยชนิดใดบ้าง โดยเฉพาะหอยสองฝาที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นหอยกาบน้ำจืดหรือหอยทะเล อีกทั้งเราไม่อาจสรุปถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนได้อย่างตายตัวว่าคนในสมัยนั้นนำมาหอยมาใช้เพื่อรับประทานหรือไม่ หรือกินหอยชนิดนั้น ชนิดนี้หรือไม่ เพราะการกินเป็นเรื่องของรสนิยม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานทั้งการขุดค้นและวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ชนิดของหอยที่พบให้ได้เสียก่อนว่าเป็นหอยชนิดใดบ้าง พบมากในสภาพแวดล้อมแบบใด เป็นหอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้ หรือคนนำเข้ามา เพื่อที่จะนำมาอธิบายถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีต หน้าที่การใช้งานของพื้นที่ดังกล่าว หรืออาจรวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของคนในอดีตได้ในขั้นต่อไป โดยอาจจะใช้การศึกษาทางโบราณคดีเชิงชาติพันธุ์ (Ethnoarchaeology) ในการเปรียบเทียบจากพฤติกรรมการบริโภคหอยของคนในปัจจุบัน และใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

UN

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: